do góry
trwa ładowanie strony
Opolski Urząd Wojewódzki wczytywanie strony

OGŁOSZENIE

Szanowni Państwo,
Od 25 maja 2020r. Opolski Urząd Wojewódzki wznawia bezpośrednią obsługę klienta. Z uwagi na trwający na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stan epidemii, wywołany zakażeniami wirusem SARS – CoV-2, wprowadza się następujące zasady obsługi i zachowania interesantów na terenie gmachu Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego:
 1. Przed wejściem do gmachu Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego należy obowiązkowo zdezynfekować ręce i poddać się badaniu temperatury.
 2. Na terenie gmachu Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego obowiązuje bezwzględny obowiązek zakrywania ust i nosa (obowiązek nie dotyczy osób, które ze względów zdrowotnych nie mogą zakrywać ust i nosa).
 3. W trakcie oczekiwania petenci zobowiązani są do zachowania pomiędzy sobą bezpiecznej odległości wynoszącej co najmniej 1,5 m.
 4. Każdy, kto chce załatwić sprawę w Urzędzie, zobowiązany jest do ujawnienia swoich danych osobowych poprzez okazanie dokumentu tożsamości oraz wpisaniu do księgi ewidencji wejść do budynku.

Announcement

Dear Sir or Madam,
From May 25, 2020 Opole Voivodship Office is resuming direct customer service. Due to the ongoing epidemic in the territory of the Republic of Poland caused by SARS virus infection – CoV-2, the following principles of customer service and behavior are introduced in the building of the Opole Voivodship Office:
 1. Before entering the building of the Opole Voivodship Office, it is mandatory to disinfect your hands and undergo a temperature test.
 2. There is an absolute obligation to cover the mouth and nose on the premises of the Opole Voivodship Office (the obligation does not apply to persons who cannot cover their mouth and nose for health reasons).
 3. While waiting, petitioners are required to maintain a safe distance of at least 1.5 m between them.
 4. Everyone who wants to settle the matter in the Office is obliged to disclose their personal data by presenting an identity document and register in the book of records to enter the building.


FDSFDS - Fundusz Dróg Samorządowych.

Dnia 04 grudnia 2018 r. weszła w życie Ustawa z dnia 23 października 2018 r. o Funduszu Dróg Samorządowych (Dz.U. 2018 poz. 2161).

Celem ustawy jest podniesienie poziomu i jakości życia społeczności lokalnych oraz zwiększenie efektywności instytucji publicznych poprzez rozwój bezpiecznej, spójnej, funkcjonalnej i efektywnej infrastruktury drogowej, jako wsparcie działań samorządu gminnego i powiatowego na rzecz budowy dróg lokalnych o kluczowym znaczeniu dla zrównoważonego rozwoju społeczno – gospodarczego wspólnot samorządowych.

Rozwój lokalnej infrastruktury drogowej stanowi działanie komplementarne do inicjatyw podejmowanych na szczeblu krajowym w odniesieniu do budowy dróg ekspresowych i autostrad, przyczyniając się do stworzenia spójnego i zintegrowanego systemu transportowego.

Ustawa ma na celu poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego i parametrów technicznych lokalnej sieci drogowej, a także poprawę oraz zwiększenie atrakcyjności i dostępności terenów inwestycyjnych. 

Zadaniem Funduszu Dróg Samorządowych (FDS) jest dofinansowanie budowy, przebudowy i remontu dróg powiatowych i gminnych, a także zadań obejmujących budowę mostów lokalizowanych w ciągu dróg wojewódzkich, powiatowych i gminnych. Oprócz tego FDS będzie finansował inwestycje na drogach samorządowych, które zostały jednocześnie zaliczone do dróg o znaczeniu obronnym.

 

Dofinansowaniem mogą zostać objęte następujące zadania:

 • budowa, przebudowa lub remont dróg powiatowych („zadania powiatowe”), oraz budowa, przebudowa lub remont dróg gminnych („zadania gminne”);
 • budowa mostów lokalizowanych w ciągach dróg wojewódzkich, dróg powiatowych i dróg gminnych („zadania mostowe”);
 • budowa, przebudowa lub remont dróg wojewódzkich, dróg powiatowych i dróg gminnych o znaczeniu obronnym („zadania obronne” – realizowane bez udziału wojewodów);
 • przebudowę dróg wewnętrznych, które są następnie zaliczane do odpowiedniej kategorii dróg publicznych w trybie określonym przepisami ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych;
 • budowę, przebudowę lub remont skrzyżowań z innymi drogami publicznymi;
 • budowę, przebudowę lub remont dojazdu do mostu (dotyczy zadań mostowych).

 

Wysokość dofinansowania:

 • do 80% wartości zadania – dla zadań powiatowych i gminnych;
 • do wysokości 30 mln zł – dla zadań powiatowych i gminnych;
 • 80% - dla zadań mostowych.

 

 

Pliki do pobrania
autor: Dziechciński Kamil, ilość wyświetleń: 3514
data aktualizacji: 2018-12-18 07:12:33
Opolski Urząd Wojewódzki

ul. Piastowska 14
45-082 Opole
NIP: 754-11-16-953
REGON: 000514325


Oddział Paszportów

ul. Ozimska 19 II p.
45 - 056 Opole2020 Projekt i Wykonanie Kamil Dziechciński
Opolski Urząd Wojewódzki - Wszystkie Prawa Zastrzeżone