do góry
trwa ładowanie strony
Opolski Urząd Wojewódzki wczytywanie strony

OGŁOSZENIE

Szanowni Państwo,
Od 25 maja 2020r. Opolski Urząd Wojewódzki wznawia bezpośrednią obsługę klienta. Z uwagi na trwający na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stan epidemii, wywołany zakażeniami wirusem SARS – CoV-2, wprowadza się następujące zasady obsługi i zachowania interesantów na terenie gmachu Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego:
 1. Przed wejściem do gmachu Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego należy obowiązkowo zdezynfekować ręce i poddać się badaniu temperatury.
 2. Na terenie gmachu Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego obowiązuje bezwzględny obowiązek zakrywania ust i nosa (obowiązek nie dotyczy osób, które ze względów zdrowotnych nie mogą zakrywać ust i nosa).
 3. W trakcie oczekiwania petenci zobowiązani są do zachowania pomiędzy sobą bezpiecznej odległości wynoszącej co najmniej 1,5 m.
 4. Każdy, kto chce załatwić sprawę w Urzędzie, zobowiązany jest do ujawnienia swoich danych osobowych poprzez okazanie dokumentu tożsamości oraz wpisaniu do księgi ewidencji wejść do budynku.

Announcement

Dear Sir or Madam,
From May 25, 2020 Opole Voivodship Office is resuming direct customer service. Due to the ongoing epidemic in the territory of the Republic of Poland caused by SARS virus infection – CoV-2, the following principles of customer service and behavior are introduced in the building of the Opole Voivodship Office:
 1. Before entering the building of the Opole Voivodship Office, it is mandatory to disinfect your hands and undergo a temperature test.
 2. There is an absolute obligation to cover the mouth and nose on the premises of the Opole Voivodship Office (the obligation does not apply to persons who cannot cover their mouth and nose for health reasons).
 3. While waiting, petitioners are required to maintain a safe distance of at least 1.5 m between them.
 4. Everyone who wants to settle the matter in the Office is obliged to disclose their personal data by presenting an identity document and register in the book of records to enter the building.


Konkurs „Razem bezpieczniej” - edycja 2018WYNIKI KONKURSU:

 

INFORMACJA

dotycząca projektów ubiegających się w 2018 roku o dofinansowanie w ramach „Programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań Razem bezpieczniej im. Władysława Stasiaka na lata 2018-2020”
 

Do Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego wpłynęły łącznie 33 wnioski o dofinansowanie
z budżetu państwa projektu realizowanego w ramach w ramach „Programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań Razem bezpieczniej im. Władysław Stasiaka na lata 2018-2020”

Wojewódzki Zespół do spraw „Programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań Razem bezpieczniej im. Władysława Stasiaka na lata 2018-2020”, na posiedzeniu w dniu 25 maja 2018 r. dokonał weryfikacji i oceny przesłanych projektów.

            W wyniku prowadzonych prac Zespół wyłonił ostatecznie 10 projektów zamieszczonych poniżej, które zostały zarekomendowane z województwa opolskiego do przesłania do Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji celem ubiegania się o dofinansowanie
w 2018 r.

 

Szczegóły w pliku do pobrania pod artykułem.

 

 

 

 

 

 

PROGRAM OGRANICZANIA PRZESTĘPCZOŚCI I ASPOŁECZNYCH ZACHOWAŃ RAZEM BEZPIECZNIEJ IM. WŁADYSŁAWA STASIAKA NA LATA 2018-2020"

 

 

NABÓR PROJEKTÓW NA KONKURS W RAMACH PROGRAMU „RAZEM BEZPIECZNIEJ” NA ROK 2018.

 

 

W związku z przyjęciem w dniu 9 stycznia 2018 r. przez Radę Ministrów Uchwały nr 6
w sprawie „Programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań Razem bezpieczniej im. Władysława Stasiaka na lata 2018-2020", który jest kontynuacją programu „Razem bezpieczniej” realizowanego w latach 2007–2015 oraz 2016 i 2017, w zakresie realizacji głównego celu, jakim jest wspieranie działań na rzecz bezpieczeństwa społeczności lokalnych uprzejmie informuję, że w budżecie państwa na rok 2018, na realizację Programu została zabezpieczona rezerwa celowa w wysokości 6 000 000,00 złotych. W ramach celu głównego będą realizowane cztery cele szczegółowe:

 1. Bezpieczeństwo w miejscach publicznych ze szczególnym uwzględnieniem tworzenia lokalnych systemów bezpieczeństwa,
 2. Bezpieczne przejścia dla pieszych,
 3. Przeciwdziałanie zjawiskom patologii oraz ochrona dzieci i młodzieży,
 4. Edukacja dla bezpieczeństwa.

W dniu 16 kwietnia 2018 r. na pierwszym posiedzeniu Międzyresortowego Zespołu do spraw Programu przyjęto poniższe rozwiązania w ramach podziału środków rezerwy celowej zabezpieczonej na realizację „Razem bezpieczniej” w 2018 roku, na zadania o charakterze profilaktyczno-prewencyjnym.

Zgodnie z założeniami Programu o dofinansowanie projektów mogą ubiegać się jednostki samorządu terytorialnego i organizacje pozarządowe, w ramach czterech celów szczegółowych, tj.:

I. Cel szczegółowy nr 1.Bezpieczeństwo w miejscach publicznych ze szczególnym uwzględnieniem tworzenia lokalnych systemów bezpieczeństwa – łączna kwota dofinansowania – 1 000 000 zł.

Propozycja – maks. 6 projektów z każdego województwa w tym:

 1. 3 projekty na cel szczegółowy główny nr 1 – kwota na 1 projekt 100 000 zł/ łączna kwota dofinansowania 700 000 zł,
 2. 1 projekt na cel priorytetowy 1a – Bezpieczeństwo rowerzystów kwota na 1 projekt 50 000 zł/ łączna kwota dofinansowania 150 000 zł,
 3. mikroprojekty – kwota na 1 projekt 25 000 zł/ łączna kwota dofinansowania 150 000 zł.


II. Cel szczegółowy nr 2.Bezpieczne przejścia dla pieszych – łączna kwota dofinansowania – 3 000 000 zł.

Propozycja – maks. 9  projektów z każdego województwa w tym:

 1. 5 projektów na cel szczegółowy główny nr 2 – kwota na 1 projekt 100 000 zł/ łączna kwota dofinansowania 2 500 000 zł,
 2. 2 projekty na cel szczegółowy priorytetowy nr 2a – Bezpieczeństwo pieszych w ruchu drogowym kwota na 1 projekt 50 000 zł/ łączna kwota dofinansowania 350 000 zł,
 3. 2 mikroprojekty – kwota na 1 projekt 25 000 zł/ łączna kwota dofinansowania 150 000 zł

 

III. Cel szczegółowy nr 3.  Przeciwdziałanie zjawiskom patologii oraz ochrona dzieci
i młodzieży
– łączna kwota dofinansowania – 1 000 000 zł.

Propozycja – maks. 5  projekty z każdego województwa w tym:

 1. 2 projekty na cel szczegółowy główny nr 3 – kwota na 1 projekt 100 000 zł/ łączna kwota dofinansowania 700 000 zł,
 2. 1 projekt na cel dodatkowy 3a – Przeciwdziałanie niebezpiecznym zachowaniom podczas imprez sportowych o charakterze lokalnym kwota na 1 projekt 50 000 zł/ łączna kwota dofinansowania 150 000 zł
 3. 2 mikroprojekty – kwota na 1 projekt 25 000 zł/ łączna kwota dofinansowania 150 000 z

IV. Cel szczegółowy nr 4.Edukacja dla bezpieczeństwa – łączna kwota dofinansowania – 1 000 000 zł.

Propozycja – maks. 6  projektów z każdego województwa w tym:

 1. 2 projekty na cel szczegółowy główny nr 4 – kwota na 1 projekt 100 000 zł/ łączna kwota dofinansowania 600 000 zł,
 2. 1 projekt na cel dodatkowy 4a – Wsparcie działań w zakresie edukacji osób starszych – seniorów kwota na 1 projekt 50 000 zł/ łączna kwota dofinansowania 100 000 zł,
 3. 2 projekty na cel priorytetowy 4b – Przeciwdziałanie agresji, mowie nienawiści
  i przestępstwom z nienawiści (totalitaryzm, rasizm, religia, narodowość)
  kwota na 1 projekt 50 000 zł, łączna kwota dofinansowania 200 000 zł,
 4. 1 mikroprojekt – kwota na 1 projekt 25 000 zł/ łączna kwota dofinansowania 100 000 zł.

 

 

 • 100 000 zł – maksymalne dofinansowanie dla projektów głównych,
 • 50 000 zł – maksymalne dofinansowanie dla projektów priorytetowych,
 • 25 000 zł – maksymalne dofinansowanie dla 1 projektu mikro (mikroprojekt projekt lokalny o zasięgu „mikro”, tj. dla społeczności do 10.000 mieszkańców).

 

 

Liczba projektów przekazywana przez Urzędy Wojewódzkie do MSWiA ustalona została na 26 projektów ze wszystkich celów szczegółowych.

W związku z powyższym zwracam się do Pań/Panów z uprzejmą prośbą
o przedstawienie projektów zadań publicznych, których realizacja w 2018 roku przez podmioty pozarządowe oraz jednostki samorządu terytorialnego efektywnie wesprze działania administracji rządowej w ramach „Programu ograniczania przestępczości
i aspołecznych zachowań Razem bezpieczniej im. Władysława Stasiaka na lata 2018-2020".
Przy opracowywaniu projektów należy pamiętać, że koszty projektu muszą zawierać środki własne. Program „Razem bezpieczniej” zakłada formułę dofinansowania programów, a nie finansowania w całości realizacji zadania.

       Spośród przesłanych propozycji Wojewódzki Zespół do spraw „Programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań Razem bezpieczniej im. Władysława Stasiaka na lata 2018-2020” wyłoni maksymalnie 26 najwyżej ocenionych projektów, które zostaną zarekomendowane przez Wojewodę i przekazane do Ministerstwa Spraw Wewnętrznych
i Administracji do drugiego etapu postępowania kwalifikacyjnego.

       Jednocześnie informuję, że zgodnie z założeniami programu „Razem bezpieczniej” Wojewoda będzie przyznawał środki na realizację projektów w formie dofinansowania:

 • zadań realizowanych przez organizacje pozarządowe. Zlecenie realizacji zadań oraz przekazanie dotacji celowej na ich realizację następuje w formie umów zawieranych
  w oparciu o zasady i tryb przewidziane w ustawie o finansach publicznych oraz ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie,
 • zadań realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego. Zlecenie zadania oraz jego realizacja następuje w formie porozumienia administracyjnego zawieranego pomiędzy wojewodą, a daną jednostką samorządu terytorialnego przy uwzględnieniu zapisów ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego oraz ustawy
  o samorządzie gminnym, powiatowym lub o samorządzie województwa.

 

Termin składania projektów upływa dnia 18 maja 2018 r. (decyduje data wpływu projektu do siedziby OUW).

Propozycje projektów można składać:

-    osobiście pod adresem:

Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego – pok. 301 (sekretariat),
Opolski Urząd Wojewódzki w Opolu, ul. Piastowska 14, 45-082 Opole
w godzinach 7.30 – 15.30.

lub

-    korespondencyjnie na adres:

Opolski Urząd Wojewódzki, Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego,
ul. Piastowska 14, 45-082 Opole,

z dopiskiem na kopercie:  Konkurs „Razem bezpieczniej” – edycja 2018 

Projekty złożone po upływie wskazanego terminu nie będą objęte procedurą konkursową.

Jednocześnie proszę o dołączenie elektronicznej wersji projektu na płycie CD lub przesłanie na adres msmoczynska@)opole.uw.gov.pl 

          Wniosek o dofinansowanie projektu (w załączeniu) powinien być opracowany zgodnie
z załączoną Instrukcją do wypełniania formularza wniosku o dofinansowanie projektu
w ramach Programu Razem bezpieczniej.

          Ponadto proszę o wypełnienie ankiety wstępnej oceny projektu i przesłanie w wersji edytowalnej na wyżej wskazany adres mailowy bądź dołączenie do projektu.

UWAGA: Wypełniona ankieta nie stanowi załącznika do złożonego wniosku.

          Wszelkie informacje dotyczące konkursu na etapie wojewódzkim – lista wyłonionych projektów ubiegających się o dofinansowanie (przekazanych do Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji), będą dostępne na stronie głównej Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Aktualnościach – Komunikaty i ogłoszenia oraz w zakładce Programy rządowe – Program Razem bezpieczniej.

          Dodatkowo informuję, że na stronie internetowej programu „Razem bezpieczniej” http://razembezpieczniej.mswia.gov.pl/ w zakładce „Procedury” zamieszczone są procedury, wzory wniosku i instrukcji do wypełniania oraz karty ocen.

 

Koordynator programu
Małgorzata Jęglet-Smoczyńska – starszy inspektor wojewódzki

tel.    77 45 24 617
mail: kontakt

 

 

 

 

 


Galeria


 • Konkurs Razem bezpieczniej - edycja 2018

autor: Jęglet-Smoczyńska Małgorzata, ilość wyświetleń: 6385
data aktualizacji: 2019-01-04 09:26:19
Opolski Urząd Wojewódzki

ul. Piastowska 14
45-082 Opole
NIP: 754-11-16-953
REGON: 000514325


Oddział Paszportów

ul. Ozimska 19 II p.
45 - 056 Opole2020 Projekt i Wykonanie Kamil Dziechciński
Opolski Urząd Wojewódzki - Wszystkie Prawa Zastrzeżone