do góry
trwa ładowanie strony
Opolski Urząd Wojewódzki wczytywanie strony

OGŁOSZENIE

Szanowni Państwo,
Od 25 maja 2020r. Opolski Urząd Wojewódzki wznawia bezpośrednią obsługę klienta. Z uwagi na trwający na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stan epidemii, wywołany zakażeniami wirusem SARS – CoV-2, wprowadza się następujące zasady obsługi i zachowania interesantów na terenie gmachu Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego:
 1. Przed wejściem do gmachu Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego należy obowiązkowo zdezynfekować ręce i poddać się badaniu temperatury.
 2. Na terenie gmachu Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego obowiązuje bezwzględny obowiązek zakrywania ust i nosa (obowiązek nie dotyczy osób, które ze względów zdrowotnych nie mogą zakrywać ust i nosa).
 3. W trakcie oczekiwania petenci zobowiązani są do zachowania pomiędzy sobą bezpiecznej odległości wynoszącej co najmniej 1,5 m.
 4. Każdy, kto chce załatwić sprawę w Urzędzie, zobowiązany jest do ujawnienia swoich danych osobowych poprzez okazanie dokumentu tożsamości oraz wpisaniu do księgi ewidencji wejść do budynku.

Announcement

Dear Sir or Madam,
From May 25, 2020 Opole Voivodship Office is resuming direct customer service. Due to the ongoing epidemic in the territory of the Republic of Poland caused by SARS virus infection – CoV-2, the following principles of customer service and behavior are introduced in the building of the Opole Voivodship Office:
 1. Before entering the building of the Opole Voivodship Office, it is mandatory to disinfect your hands and undergo a temperature test.
 2. There is an absolute obligation to cover the mouth and nose on the premises of the Opole Voivodship Office (the obligation does not apply to persons who cannot cover their mouth and nose for health reasons).
 3. While waiting, petitioners are required to maintain a safe distance of at least 1.5 m between them.
 4. Everyone who wants to settle the matter in the Office is obliged to disclose their personal data by presenting an identity document and register in the book of records to enter the building.


Konkurs „Razem bezpieczniej” - edycja 2019NABÓR PROJEKTÓW NA 2019 R.

przewidzianych do dofinansowania w ramach „Programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań Razem bezpieczniej im. Władysława Stasiaka na lata 2018-2020”.

 

Wyniki konkursu można zobaczyć w Plikach do pobrania

 

Uprzejmie Państwa informujemy, że Wojewoda Opolski rozpoczyna procedurę naboru projektów przewidzianych do dofinansowania w 2019 r. w ramach III edycji „Programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań Razem bezpieczniej im. Władysława Stasiaka na lata 2018-2020”.

W dniu 26 listopada 2018 roku, Pan Minister Jarosław Zieliński, po rekomendacji Międzyresortowego Zespołu do spraw Programu, zaakceptował poniższe rozwiązania w ramach podziału środków rezerwy celowej zabezpieczonej na realizację „Razem bezpieczniej” w 2019 roku, na zadania o charakterze profilaktyczno-prewencyjnym.

Zgodnie z założeniami Programu o dofinansowanie projektów mogą ubiegać się jednostki samorządu terytorialnego i organizacje pozarządowe, w ramach czterech celów szczegółowych, tj.:

 

I. Cel szczegółowy nr 1. Bezpieczeństwo w miejscach publicznych ze szczególnym uwzględnieniem tworzenia lokalnych systemów bezpieczeństwa – łączna kwota dofinansowania – 1.000.000 zł

Maksymalnie 4  projekty z każdego województwa w tym:

 1. 2 projekty na cel szczegółowy główny nr 1

– łączna kwota dofinansowania – 600 000 zł/ maks. kwota na 1 projekt 100 000 zł,

 1. 1 projekt na cel priorytetowy 1a – budowa miasteczek ruchu drogowego
  – łączna kwota dofinansowania 300 000 zł/maks. kwota na 1 projekt 100 000 zł,
 2. 1 mikroprojekt
  – łączna kwota dofinansowania 100 000 zł/ maks. kwota na 1 projekt 25 000 zł

 

II. Cel szczegółowy nr 2. Bezpieczne przejścia dla pieszych – łączna kwota dofinansowania – 3.000.000 zł

Maksymalnie 12  projektów z każdego województwa w tym:

 1. 4 projekty na cel szczegółowy główny nr 2 – łączna kwota dofinansowania – 2.200 000 zł/ maks. kwota na 1 projekt 100 000 zł,
 2. 3 projekty na cel szczegółowy priorytetowy nr 2 a – Bezpieczeństwo pieszych w ruchu drogowym – łączna kwota dofinansowania – 300 000 zł/ maks. kwota na 1 projekt 50 000 zł,
 3. 3 projekty na cel szczegółowy priorytetowy nr 2 b – Bezpieczeństwo rowerzystów w ruchu drogowym – łączna kwota dofinansowania – 300 000 zł/ maks. kwota na 1 projekt 50 000 zł,
 4. 2 mikroprojekty – 200 000 zł/ maks. kwota na 1 projekt 25 000 zł.

 

III. Cel szczegółowy nr 3. Przeciwdziałanie zjawiskom patologii oraz ochrona dzieci
i młodzieży
– łączna kwota dofinansowania – 1.000.000 zł

Maksymalnie 5  projektów z każdego województwa w tym:

 1. 2 projekty na cel szczegółowy główny nr 3 – łączna kwota dofinansowania –500 000 zł/ maks. kwota na 1 projekt 100 000 zł,
 2. 1 projekt na cel priorytetowy nr 3a – Przeciwdziałanie hejtowi i mowie nienawiści wśród młodzieży – 200 000 zł/ maks. kwota na 1 projekt 50 000 zł,
 3. 1 projekt na cel priorytetowy nr 3b – Zapobieganie i przeciwdziałanie uzależnieniu od narkotyków i dopalaczy – 200 000 zł/ maks. kwota na 1 projekt 50 000 zł,
 4. 1 mikroprojekt – 100 000 zł/ maks. kwota na 1 projekt 25 000 zł.

 

IV. Cel szczegółowy nr 4. Edukacja dla bezpieczeństwałączna kwota dofinansowania 1.000.000 zł

Maksymalnie 5  projektów z każdego województwa w tym:

 1. 2 projekty na cel szczegółowy główny nr 4 – łączna kwota dofinansowania – 500 000 zł/ maks. kwota na 1 projekt 100 000 zł,
 2. 1 projekt na cel priorytetowy nr 4a – Korzystanie z telefonów komórkowych – szanse i zagrożenia bezpieczeństwa  200 000 zł/ maks. kwota na 1 projekt 50 000 zł,
 3. 1 projekt na cel priorytetowy nr 4b – Bezpieczeństwo nad wodą i w górach – 200 000 zł/ maks. kwota na 1 projekt 50 000 zł,
 4. 1 mikroprojekt – 100 000 zł/ maks. kwota na 1 projekt 25 000 zł.

100.000 zł – maksymalne dofinansowanie dla projektów głównych oraz projektów dot. celu priorytetowego 1a – budowa miasteczek ruchu drogowego;

50.000zł – maksymalne dofinansowanie dla projektów priorytetowych;

25.000 zł – maksymalne dofinansowanie dla 1 projektu mikro (mikroprojekt projekt lokalny
o zasięgu „mikro”, tj. dla społeczności do 10.000 odbiorców)

W wyniku wstępnego postępowania kwalifikacyjnego w Opolskim Urzędzie Wojewódzkim w Opolu (OUW), spośród nadesłanych projektów zostanie wybranych 26 najwyżej ocenionych, według kryteriów określonych przez Międzyresortowy Zespół do spraw Programu powołany Zarządzeniem Nr 32 Prezesa Rady Ministrów z dnia 7 marca 2018 r. w sprawie Międzyresortowego Zespołu do spraw „Programu ograniczania przestępczości
i aspołecznych zachowań Razem bezpieczniej im. Władysława Stasiaka na lata 2018-2020”. Zarekomendowane projekty zostaną przekazane Ministrowi Spraw Wewnętrznych i Administracji do drugiego etapu postępowania kwalifikacyjnego, w terminie do dnia 25 stycznia 2019 r.

W związku z powyższym, zapraszam Państwa do składania wniosków z projektami o dofinansowanie w ramach przedmiotowego Programu oraz uprzejmie proszę, o przekazanie informacji o Programie również organizacjom pozarządowym, działającym na administrowanym przez Państwa terenie.

Przy opracowywaniu projektów należy pamiętać, że koszty projektu muszą zawierać środki własne (nie ma określonej wartości dla środków własnych).

 

Po korekcie, termin składania projektów (etap wojewódzki) upływa 25 stycznia 2019 r.
(decyduje data wpływu projektu do siedziby OUW).

Propozycje projektów można składać:

–    osobiście pod adresem:

Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego – pok. 301 (sekretariat),
Opolski Urząd Wojewódzki w Opolu, ul. Piastowska 14, 45-082 Opole
w godzinach 7.30 – 15.30.

lub

–    korespondencyjnie na adres:

Opolski Urząd Wojewódzki, Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego,
ul. Piastowska 14, 45-082 Opole,

z dopiskiem na kopercie:  KONKURS „RAZEM BEZPIECZNIEJ” – edycja 2019 

Projekty złożone po upływie wskazanego terminu nie będą objęte procedurą konkursową.

 

Treść programu, wzór wniosku, instrukcja do wniosku, kryteria oceny, procedury dotyczące otrzymania dofinansowania oraz informację dotyczące przetwarzania danych osobowych są umieszczone na stronie internetowej MSWiA:

www.razembezpieczniej.mswia.gov.pl

Pliki do pobrania
autor: Jęglet-Smoczyńska Małgorzata, ilość wyświetleń: 1283
data aktualizacji: 2019-02-11 11:00:39
Opolski Urząd Wojewódzki

ul. Piastowska 14
45-082 Opole
NIP: 754-11-16-953
REGON: 000514325


Oddział Paszportów

ul. Ozimska 19 II p.
45 - 056 Opole2020 Projekt i Wykonanie Kamil Dziechciński
Opolski Urząd Wojewódzki - Wszystkie Prawa Zastrzeżone