do góry
trwa ładowanie strony
Opolski Urząd Wojewódzki wczytywanie strony

OGŁOSZENIE

Szanowni Państwo,
Od 25 maja 2020r. Opolski Urząd Wojewódzki wznawia bezpośrednią obsługę klienta. Z uwagi na trwający na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stan epidemii, wywołany zakażeniami wirusem SARS – CoV-2, wprowadza się następujące zasady obsługi i zachowania interesantów na terenie gmachu Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego:
 1. Przed wejściem do gmachu Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego należy obowiązkowo zdezynfekować ręce i poddać się badaniu temperatury.
 2. Na terenie gmachu Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego obowiązuje bezwzględny obowiązek zakrywania ust i nosa (obowiązek nie dotyczy osób, które ze względów zdrowotnych nie mogą zakrywać ust i nosa).
 3. W trakcie oczekiwania petenci zobowiązani są do zachowania pomiędzy sobą bezpiecznej odległości wynoszącej co najmniej 1,5 m.
 4. Każdy, kto chce załatwić sprawę w Urzędzie, zobowiązany jest do ujawnienia swoich danych osobowych poprzez okazanie dokumentu tożsamości oraz wpisaniu do księgi ewidencji wejść do budynku.

Announcement

Dear Sir or Madam,
From May 25, 2020 Opole Voivodship Office is resuming direct customer service. Due to the ongoing epidemic in the territory of the Republic of Poland caused by SARS virus infection – CoV-2, the following principles of customer service and behavior are introduced in the building of the Opole Voivodship Office:
 1. Before entering the building of the Opole Voivodship Office, it is mandatory to disinfect your hands and undergo a temperature test.
 2. There is an absolute obligation to cover the mouth and nose on the premises of the Opole Voivodship Office (the obligation does not apply to persons who cannot cover their mouth and nose for health reasons).
 3. While waiting, petitioners are required to maintain a safe distance of at least 1.5 m between them.
 4. Everyone who wants to settle the matter in the Office is obliged to disclose their personal data by presenting an identity document and register in the book of records to enter the building.


ObywatelCzęściowe wznowienie obsługi klienta w Centrum Obsługi Cudzoziemców Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego
WEJŚCIE DO CENTRUM OBSŁUGI CUDZOZIEMCÓW ZNAJDUJE SIĘ OD STRONY WIEŻY PIASTOWSKIEJ (z tyłu budynku)
Partial reopening of customer service at the Foreigners Service Center of the Opole Voivodship Office
THE ENTRANCE OF THE CENTER IS SITUATED ON THE OTHER SIDE OF THE BULINDING, IN THE BACK FROM THE PIAST TOWER
Часткове відновлення обслуговування клієнтів в Центрі Обслуговування Іноземців Опольського Воєводського управління.
Вхід до Центру Обслуговування Іноземців знаходиться зі сторони Пястовської вежі (позаду будівлі).

Szanowni Klienci, od poniedziałku, 25 maja 2020 r. Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców częściowo wznowi bezpośrednią obsługę klientów – cudzoziemców, w zakresie odbioru kart pobytu oraz uzupełnienia braków formalnych do złożonych wniosków o legalizowanie pobytu (pobranie odcisków linii papilarnych).

W celu uzupełnienia braków formalnych klienci będą umawiani na termin wizyty telefonicznie lub korespondencyjnie przez pracowników Urzędu. Przyjmowane będą wyłącznie osoby, z którymi wcześniej skontaktuje się pracownik. Prosimy czekać na kontakt i nieprzychodzenie do urzędu bez wyznaczonej wizyty.

Rezerwacji wizyty w sprawie odbioru karty pobytu można dokonać samodzielnie od 22 maja 2020 r., od poniedziałku do piątku w godz. od 08.00 do 14.00 pod numerami telefonów:
• 77 45 24 305
• 77 45 24 546

Wizyty będą możliwe od poniedziałku do piątku w godzinach od 08.00 do 14.30. Rezerwacja internetowa nadal pozostaje zawieszona do odwołania.
Przyjmowanie klientów odbywać się będzie wyłącznie po uprzednim ustaleniu terminu i godziny wizyty. Niestawienie się na wizytę w ustalonym terminie powoduje anulowanie wizyty i konieczność ponownej rejestracji nowej wizyty.

Składanie wniosków o legalizację pobytu cudzoziemców oraz o zezwolenia na pracę nadal odbywać się będzie za pośrednictwem Poczty lub kuriera. Dodatkowo, w przypadku zezwoleń na pracę, wnioski można składać za pośrednictwem portalu www.praca.gov.pl Kasa Urzędu jest nieczynna.

Opłaty za karty pobytu należy uiszczać przelewem na rachunek bankowy Wojewody Opolskiego o nr 22 1010 1401 0006 9322 3100 0000 - NBP Oddział Opole. Natomiast opłaty skarbowe za zezwolenia na pobyt oraz pełnomocnictwa należy dokonywać na rachunek bankowy Urzędu Miasta Opola o nr 03 1160 2202 0000 0002 1515 3249 Bank Millennium S.A.

Dear Sir or Madam, from Monday, May 25, 2020, the Department of Civil Affairs and Foreigners will partially reopen direct customer service - foreigners, for collecting residence cards and filling formal requirements in submitted applications for legalizing of stay (taking fingerprints).

To supplement the formal defects, customers will be arranged for the date of the visit by phone or by post by the Office's employees. Only persons with whom the employee will contact in advance will be accepted. Please wait for contact and not come to the office without an appointment.

You can book your visit to collect your residence card from May 22, 2020, from Monday through Friday, from 08.00 to 14.00 at the following telephone numbers:
• 77 45 24 305
• 77 45 24 546

Visits will be possible from Monday to Friday from 08.00 to 14.30. Online booking is suspended until further notice.
Direct customer service will only take place after prior appointment. Nonappearance at the appointment causes the cancellation of the visit and the need to re-register the new visit.

Submission of applications for the legalization of stay and for work permits will still be possible via the Post Office or courier. Additionally, in the case of work permits, applications can be submitted via the website www.praca.gov.pl The Office's cash counter is closed.

Fees for residence cards should be paid by bank transfer to the bank account of the Opolski Voivode No. 22 1010 1401 0006 9322 3100 0000 - NBP Oddział Opole. Stamps for residence permits and powers of attorney should be paid to the bank account of the Opole City Council No. 03 1160 2202 0000 0002 1515 3249 Bank Millennium S.A.

Шановні клієнти, з понеділка, 25 травня 2020 року, Відділ Справ Громадян та Іноземців частково відновлює прийом клієнтів - іноземців по справах, пов'язаних з отриманням карт побиту та доповнення необхідних формальностей до вже поданих заяв на продовження легального перебування (взяття відбитків пальців).

З метою доповнення необхідних формальностей клієнти будуть запрошуватись в телефонному режимі або засобами поштового зв’язку працівниками Опольського Воєводського управління. Прийняті будуть лише ті особи, з якими завчасно встановить контакт працівник Опольського Воєводського управління. Наполегливо просимо чекати, коли з вами встановлять контакт наші працівники та не з’являтися до установи без попередніх домовленостей.

З метою отримання карти побиту (пластикового документу) домовитись про візит можна в телефонному режимі самостійно з 22 травня 2020 року, в період з понеділка по п’ятницю з 08.00 до 14.00 за номерами телефонів:
• 77 45 24 305
• 77 45 24 546

Візити будуть можливі з понеділка по п’ятницю з 08.00 до 14.30. Онлайн-бронювання візитів залишається тимчасово призупиненим.
Прийом клієнтів буде здійснюватися за наявності попередньої домовленості щодо дати та години візиту. Неявка в запланований термін буде підставою для анулювання візиту та спричинить необхідність повторної резервації терміну.

Подання заяв на легалізацію перебування іноземців та отримання дозволів на працевлаштування здійснюватиметься з використанням засобом поштового зв’язку або послуг кур’єрської служби. Крім того, подання заяв для отримання дозволу на працевлаштування можна здійснювати онлайн через веб-сайт www.praca.gov.pl Каса Опольського Воєводського управління залишається закритою.

Оплату за карту побиту (пластиковий документ) можливо здійснити банківським переказом на банківський рахунок Опольського Воєводи 22 1010 1401 0006 9322 3100 0000 - відділення банку NBP Ополе. У свою чергу оплату за отримання дозволу на проживання та за довіреності необхідно здійснити на банківський рахунок Опольської міської ради 03 1160 2202 0000 0002 1515 3249 Банк Millennium S.A.

 

System rejestracji online został zawieszony do odwołania.

 
UWAGA! WAŻNA INFORMACJA DLA CUDZOZIEMCÓW I PRACODAWCÓW
 
 
 
 1. Dokumenty stanowiące uzupełnienie złożonych wniosków można składać:
  • w Centrum Obsługi Cudzoziemców pok. 38 za pobraniem biletu z numerem z kolejkomatu, lub
  • w Biurze Podawczym Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego w holu głównym, lub
  • za pośrednictwem poczty lub kuriera (w oryginale bądź potwierdzone notarialnie).
 
ATTENTION! CRUCIAL INFORMATION FOR FOREIGNERS AND EMPLOYERS УВАГА! ВАЖЛИВО ДЛЯ ІНОЗЕМНИХ ГРОМАДЯН І РОБОТОДАВЦІВ ВНИМАНИЕ! ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ИНОСТРАННЫХ ГРАЖДАН И РАБОТОДАТЕЛЕЙ
 1. On 23.07.2019r. online registration will commence in the scope of: submitting applications and collecting invitations, replacing and collecting residence cards, legalizing the stay of EU citizens.
 2. On 23.07.2019r. online registration will commence in the scope of: submitting applications for a work permit for a foreigner.
 3. On 29.07.2019r. online registration will commence in the scope of: submitting applications for temporary residence permits, permanent residence permits and long-term EU resident’s permits.
 4. The documents supplementing the submitted applications may be submitted at:
  • the Foreigners’ Service Center (Centrum Obsługi Cudzoziemców) room 38 after taking a queuing number from the machine,
  • the Registry Office of the Opolskie Voivodeship Office in the main hall, or
  • via mail or courier (originals or copies confirmed as true by a notary).
 1. В день 23.07.2019г. розпочинається онлайн-реєстрація з питань подачі заявок і отримання запрошень, обміну та отримання дозволів на проживання, а також з питань легалізації проживання для громадян ЄС.
 2. В день 23.07.2019г. розпочинається онлайн-реєстрація з питань подачі заявок на тимчасове проживання і дозволів на працевлаштування іноземних громадян.
 3. У день 29.07.2019г. розпочинається онлайн-реєстрацію з питань подачі заявок на тимчасове, постійне проживання і проживання довгострокового резидента ЄС.
 4. Додаткові документи до заявок можуть бути подані:
  • в Сервісному центрі з обслуговування іноземців, кімната 38 - прийом за номером квитка в чергу, або
  • в Приймальні Опольського воєводського управління в головному вестибюлі, або
  • поштою або кур'єром (в оригіналі або за нотаріальним посвідченням).
 1. В день 23.07.2019г. начинается онлайн-регистрация по вопросам подачи заявок и получения приглашений, обмена и получения разрешений на проживание, а также по вопросам легализации проживания для граждан ЕС.
 2. В день 23.07.2019г. начнется онлайн-регистрация по вопросам подачи заявок на временное проживание и разрешений на трудоустройство иностранных граждан.
 3. В день 29.07.2019г. начнет онлайн-регистрацию по вопросам подачи заявок на временное, постоянное проживание и проживание долгосрочного резидента ЕС.
 4. Дополнительные документы к заявкам могут быть поданы:
  • в Сервисном центре по обслуживанию иностранцев, комната 38 – прием по номеру билета в очередь, или
  • в Приёмной Опольского воеводского управления в главном вестибюле, или
  • почтой или курьером (в оригинале или за нотариальным заверением).
autor: Dziechciński Kamil, ilość wyświetleń: 61348
data aktualizacji: 2020-05-22 10:57:41
Opolski Urząd Wojewódzki

ul. Piastowska 14
45-082 Opole
NIP: 754-11-16-953
REGON: 000514325


Oddział Paszportów

ul. Ozimska 19 II p.
45 - 056 Opole2020 Projekt i Wykonanie Kamil Dziechciński
Opolski Urząd Wojewódzki - Wszystkie Prawa Zastrzeżone