do góry
trwa ładowanie strony
Opolski Urząd Wojewódzki wczytywanie strony

OGŁOSZENIE

Szanowni Państwo,
Od 25 maja 2020r. Opolski Urząd Wojewódzki wznawia bezpośrednią obsługę klienta. Z uwagi na trwający na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stan epidemii, wywołany zakażeniami wirusem SARS – CoV-2, wprowadza się następujące zasady obsługi i zachowania interesantów na terenie gmachu Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego:
 1. Przed wejściem do gmachu Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego należy obowiązkowo zdezynfekować ręce i poddać się badaniu temperatury.
 2. Na terenie gmachu Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego obowiązuje bezwzględny obowiązek zakrywania ust i nosa (obowiązek nie dotyczy osób, które ze względów zdrowotnych nie mogą zakrywać ust i nosa).
 3. W trakcie oczekiwania petenci zobowiązani są do zachowania pomiędzy sobą bezpiecznej odległości wynoszącej co najmniej 1,5 m.
 4. Każdy, kto chce załatwić sprawę w Urzędzie, zobowiązany jest do ujawnienia swoich danych osobowych poprzez okazanie dokumentu tożsamości oraz wpisaniu do księgi ewidencji wejść do budynku.

Announcement

Dear Sir or Madam,
From May 25, 2020 Opole Voivodship Office is resuming direct customer service. Due to the ongoing epidemic in the territory of the Republic of Poland caused by SARS virus infection – CoV-2, the following principles of customer service and behavior are introduced in the building of the Opole Voivodship Office:
 1. Before entering the building of the Opole Voivodship Office, it is mandatory to disinfect your hands and undergo a temperature test.
 2. There is an absolute obligation to cover the mouth and nose on the premises of the Opole Voivodship Office (the obligation does not apply to persons who cannot cover their mouth and nose for health reasons).
 3. While waiting, petitioners are required to maintain a safe distance of at least 1.5 m between them.
 4. Everyone who wants to settle the matter in the Office is obliged to disclose their personal data by presenting an identity document and register in the book of records to enter the building.


Ogłoszenie o konkursie na kolaż fotograficzny o tematyce profilaktyki uzależnień od substancji psychoaktywnych organizowany dla szkół ponadgimnazjalnych i ponadpodstawowych w ramach programu „POMYŚL ZANIM SPRÓBUJESZ”W ramach III edycji programu, Wojewoda Opolski, Komendant Wojewódzki Policji w Opolu, , Opolski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny oraz Opolski Kurator Oświaty mają zaszczyt zaprosić wszystkich uczniów szkół ponadgimnazjalnych i ponadpodstawowych województwa opolskiego do wzięcia udziału w konkursie na kolaż fotograficzny o tematyce profilaktyki uzależnień od substancji psychoaktywnych.

 

 

Założenia organizacyjne:

 

 1. Konkurs jest jednoetapowy.
 2. Konkurs adresowany jest do uczniów szkół ponadgimnazjalnych i ponadpodstawowych w roku szkolnym 2018/2019, zwanych dalej „Szkołami”.
 3. Szkoła może zgłosić na Konkurs maksymalnie 3 prace.
 4. Prace realizowane są w zespołach.
 5. Zespół reprezentujący Szkołę składa się z 2 lub 3 uczniów Szkoły zwanych dalej „Uczestnikami”.
 6. Zespół pracuje pod kierunkiem pełnoletniego opiekuna prawnego (pracownika Szkoły).

 

 

Prace konkursowe:

 1. W Konkursie oceniane będą prace, zwane dalej „kolażami”, których tematyka zgodna jest z celami Konkursu.
 2. Kolaż musi być wykonany za pomocą fotografii własnego autorstwa.
 3. Gotowy Kolaż musi być zaprezentowana na pojedynczej sztywnej planszy w formacie A2.
 4. Kolaż powinien być dziełem oryginalnym zawierającym tytuł.
 5. Kolaż powinien występować w połączeniu z hasłem Programu „Pomyśl zanim spróbujesz”.

 

Nagrody:

 1. Autorzy trzech najlepszych Kolaży otrzymają nagrody w postaci bonów pieniężnych.
 2. Jury Konkursu przyzna także nagrody dla opiekunów trzech najlepszych zespołów.
 3. Jury Konkursu przyznaje indywidualne nagrody autorom Kolaży:
 • za zajęcie pierwszego miejsca – bon o wartości 1200 zł na zespół.
 • za zajęcie drugiego miejsca – bon o wartości 1000 zł na zespół.
 • za zajęcie trzeciego miejsca – bon o wartości 800 zł na zespół
 1. Jury Konkursu przyznaje także nagrody dla Opiekunów trzech najlepszych zespołów o wartości 100 zł.

Nagrody dla Laureatów oraz opiekunów zostaną sfinansowane z budżetu Wojewody Opolskiego.

Termin:

Termin składania prac konkursowych upływa z dniem 10 maja 2019 r. (o zachowaniu terminu decyduje data stempla pocztowego lub data wpływu do kancelarii Kuratorium Oświaty w Opolu).
autor: Mamczur Ewa, ilość wyświetleń: 1168
data aktualizacji: 2019-04-02 11:32:18
Opolski Urząd Wojewódzki

ul. Piastowska 14
45-082 Opole
NIP: 754-11-16-953
REGON: 000514325


Oddział Paszportów

ul. Ozimska 19 II p.
45 - 056 Opole2020 Projekt i Wykonanie Kamil Dziechciński
Opolski Urząd Wojewódzki - Wszystkie Prawa Zastrzeżone