do góry
trwa ładowanie strony
Opolski Urząd Wojewódzki wczytywanie strony

OGŁOSZENIE

Szanowni Państwo,
Od 25 maja 2020r. Opolski Urząd Wojewódzki wznawia bezpośrednią obsługę klienta. Z uwagi na trwający na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stan epidemii, wywołany zakażeniami wirusem SARS – CoV-2, wprowadza się następujące zasady obsługi i zachowania interesantów na terenie gmachu Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego:
 1. Przed wejściem do gmachu Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego należy obowiązkowo zdezynfekować ręce i poddać się badaniu temperatury.
 2. Na terenie gmachu Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego obowiązuje bezwzględny obowiązek zakrywania ust i nosa (obowiązek nie dotyczy osób, które ze względów zdrowotnych nie mogą zakrywać ust i nosa).
 3. W trakcie oczekiwania petenci zobowiązani są do zachowania pomiędzy sobą bezpiecznej odległości wynoszącej co najmniej 1,5 m.
 4. Każdy, kto chce załatwić sprawę w Urzędzie, zobowiązany jest do ujawnienia swoich danych osobowych poprzez okazanie dokumentu tożsamości oraz wpisaniu do księgi ewidencji wejść do budynku.

Announcement

Dear Sir or Madam,
From May 25, 2020 Opole Voivodship Office is resuming direct customer service. Due to the ongoing epidemic in the territory of the Republic of Poland caused by SARS virus infection – CoV-2, the following principles of customer service and behavior are introduced in the building of the Opole Voivodship Office:
 1. Before entering the building of the Opole Voivodship Office, it is mandatory to disinfect your hands and undergo a temperature test.
 2. There is an absolute obligation to cover the mouth and nose on the premises of the Opole Voivodship Office (the obligation does not apply to persons who cannot cover their mouth and nose for health reasons).
 3. While waiting, petitioners are required to maintain a safe distance of at least 1.5 m between them.
 4. Everyone who wants to settle the matter in the Office is obliged to disclose their personal data by presenting an identity document and register in the book of records to enter the building.


Senior+ 2018„Senior+” edycja 2018

Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej 28 listopada 2017 r. ogłosił otwarty konkurs ofert  w ramach Programu Wieloletniego „SENIOR+” na lata 2015-2020, edycja 2018 r.

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej przeznaczyło w tym roku na jego realizację 80 mln zł.

Program „Senior+” odpowiada na rosnące potrzeby osób starszych w zakresie podtrzymywania kontaktów i więzi z innymi ludźmi poprzez szeroko rozumianą aktywność prowadzoną w placówkach dziennego pobytu: Dziennych Domach i Klubach „Senior+”.

Co oferują placówki „Senior+”?

Placówki dziennego pobytu „Senior +” zapewniają osobom starszym pomoc w czynnościach dnia codziennego. Chodzi o usługi socjalne (w tym zapewnienie posiłku, usługi opiekuńcze i rehabilitacyjne), edukacyjne (np. warsztaty rękodzielnicze, plastyczne, językowe, komputerowe), a także zajęcia: kulturalno-oświatowe (koncerty, zajęcia teatralne, śpiewu, wycieczki rekreacyjne), aktywności ruchowej (takie jak kursy tańca, nordic walking, pilates), aktywizujące społecznie (np. organizacja Dni Seniora, współpraca z przedszkolami), czy terapii zajęciowej (muzykoterapia, treningi umysłu itp.).

Ile wynosi wsparcie?

Jednostki samorządu terytorialnego mogą ubiegać się o dotację w ramach  dwóch modułów:

Moduł I - na utworzenie lub wyposażenie placówki (300 tys. zł w przypadku Dziennego Domu „Senior+” oraz 150 tys. zł w przypadku Klubu „Senior+”),

Moduł II - na zapewnienie funkcjonowania już istniejących placówek (kwota dofinansowania na utrzymanie 1 miejsca miesięcznie do 300 zł w Dziennym Domu oraz do 200 zł w Klubie „Senior+”).

Jednostki samorządu terytorialnego zobowiązane są do zapewnienia finansowego wkładu własnego, który wynosi minimum 20% wartości dla zadań realizowanych w ramach modułu I oraz minimum 60% wartości dla zadań realizowanych w ramach modułu II.

Zgłaszanie ofert – termin i wyjaśnienia

Oferty należy składać do 22 grudnia 2017 r. (decyduje data wpływu).

Ofertę w formie papierowej należy przesłać listem poleconym do Urzędu Wojewódzkiego, właściwego ze względu na położenie gminy lub powiatu, na terenie której prowadzona jest lub będzie placówka „Senior+” lub złożyć osobiście we właściwym Urzędzie Wojewódzkim.

Oferty w postaci elektronicznej należy przesłać za pośrednictwem platformy ePUAP. Oferta może być opatrzona podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP albo kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Oferta złożona w postaci elektronicznej jest równoważna ofercie złożonej w postaci papierowej.

Przed upływem terminu składania ofert, Departament Polityki Senioralnej Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej udziela stosownych wyjaśnień dotyczących Programu w poniedziałki, środy i piątki w godz. 9:00 – 12:00, pod nr tel.: (022) 661 18 47.

Szczegółowe informacje o zasadach Programu i warunkach konkursu, z uwzględnieniem kwalifikowalności kosztów, można uzyskać w tut. urzędzie od poniedziałku do piątku w godz. 10:00 – 13:00 pod numerami telefonów: (077) 45 24 288 lub 422.

Informacja - moduł I

Składając ofertę w ramach modułu I należy dodatkowo załączyć kalkulację kosztów w układzie paragrafowym wg określonego wzoru.

Uwaga!

W dniu 28 lutego 2018 r. zostały zamieszczone stosowne wzory umów wraz z załącznikami (odrębne dla każdego z modułów programu).

Wzory umów zostały zaktualizowane w dniu 6 marca 2018 r. - dodany został zapis o obowiązku umieszczania logo Programu w placówce (paragraf 6 ust. 3).

INFORMACJA O II NABORZE OFERT

Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w dniu 1 marca 2018 r. ogłosił dodatkowy nabór ofert w ramach Programu Wieloletniego „SENIOR+” na lata 2015-2020, edycja w 2018 r. na najlepsze projekty polegające na wsparciu tworzenia oraz funkcjonowania placówek „Senior+”. Uzupełniający nabór ofert dotyczy realizacji zadań w ramach modułu I oraz modułu II konkursu, przy czym dofinasowanie w ramach modułu II dotyczy wyłącznie placówek utworzonych w latach 2015-2017 w ramach Programu.

W przypadku ofert składanych w ramach II naboru na tworzenie placówek (moduł I) zmianie uległ okres realizacji zadania oraz ponoszenie wydatków, jn.:

 • termin realizacji zadania od 1 kwietnia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r.,
 • wydatki uznaje się za kwalifikowalne w ramach udzielonej dotacji od dnia rozstrzygnięcia konkursu (data poniesienia wydatku), tj. od dnia opublikowania na stronie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej listy ofert, które zostały zakwalifikowane do dofinasowania (planowany termin ogłoszenia wyników konkursu nie później niż 20 kwietnia br.).

Oferty należy składać do Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Opolu w terminie do dnia 20 marca 2018 r. (decyduje data wpływu do urzędu).

INFORMACJA O III NABORZE OFERT

Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w dniu 11 maja 2018 r. ponownie ogłosił dodatkowy nabór ofert w ramach Programu Wieloletniego „SENIOR+” na lata 2015-2020, edycja w 2018 r. na najlepsze projekty polegające na wsparciu tworzenia oraz funkcjonowania placówek „Senior+”. Uzupełniający nabór ofert dotyczy realizacji zadań w ramach modułu I oraz modułu II konkursu, przy czym dofinasowanie w ramach modułu II dotyczy wyłącznie placówek utworzonych w latach 2015-2017 w ramach Programu. W województwie opolskim obecny nabór dotyczy wyłącznie modułu I, gdyż wszystkie uprawnione gminy złożyły już oferty w ramach modułu II.

W przypadku ofert składanych w ramach III naboru na tworzenie placówek (moduł I) zmianie uległ okres realizacji zadania oraz ponoszenie wydatków, jn.:

 • termin realizacji zadania od 1 czerwca 2018 r. do 31 grudnia 2018 r.,
 • wydatki uznaje się za kwalifikowalne w ramach udzielonej dotacji od dnia rozstrzygnięcia konkursu (data poniesienia wydatku), tj. od dnia opublikowania na stronie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej listy ofert, które zostały zakwalifikowane do dofinasowania (planowany termin ogłoszenia wyników konkursu nie później niż 12 lipca br.).

Oferty należy składać do Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Opolu w terminie do dnia 14 czerwca  2018 r. (decyduje data wpływu do urzędu).

Pliki do pobrania
autor: Schulz Daniela, ilość wyświetleń: 2062
data aktualizacji: 2018-05-14 13:05:35
Opolski Urząd Wojewódzki

ul. Piastowska 14
45-082 Opole
NIP: 754-11-16-953
REGON: 000514325


Oddział Paszportów

ul. Ozimska 19 II p.
45 - 056 Opole2020 Projekt i Wykonanie Kamil Dziechciński
Opolski Urząd Wojewódzki - Wszystkie Prawa Zastrzeżone