do góry
trwa ładowanie strony
Opolski Urząd Wojewódzki wczytywanie strony

OGŁOSZENIE

Szanowni Państwo,
Od 25 maja 2020r. Opolski Urząd Wojewódzki wznawia bezpośrednią obsługę klienta. Z uwagi na trwający na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stan epidemii, wywołany zakażeniami wirusem SARS – CoV-2, wprowadza się następujące zasady obsługi i zachowania interesantów na terenie gmachu Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego:
 1. Przed wejściem do gmachu Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego należy obowiązkowo zdezynfekować ręce i poddać się badaniu temperatury.
 2. Na terenie gmachu Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego obowiązuje bezwzględny obowiązek zakrywania ust i nosa (obowiązek nie dotyczy osób, które ze względów zdrowotnych nie mogą zakrywać ust i nosa).
 3. W trakcie oczekiwania petenci zobowiązani są do zachowania pomiędzy sobą bezpiecznej odległości wynoszącej co najmniej 1,5 m.
 4. Każdy, kto chce załatwić sprawę w Urzędzie, zobowiązany jest do ujawnienia swoich danych osobowych poprzez okazanie dokumentu tożsamości oraz wpisaniu do księgi ewidencji wejść do budynku.

Announcement

Dear Sir or Madam,
From May 25, 2020 Opole Voivodship Office is resuming direct customer service. Due to the ongoing epidemic in the territory of the Republic of Poland caused by SARS virus infection – CoV-2, the following principles of customer service and behavior are introduced in the building of the Opole Voivodship Office:
 1. Before entering the building of the Opole Voivodship Office, it is mandatory to disinfect your hands and undergo a temperature test.
 2. There is an absolute obligation to cover the mouth and nose on the premises of the Opole Voivodship Office (the obligation does not apply to persons who cannot cover their mouth and nose for health reasons).
 3. While waiting, petitioners are required to maintain a safe distance of at least 1.5 m between them.
 4. Everyone who wants to settle the matter in the Office is obliged to disclose their personal data by presenting an identity document and register in the book of records to enter the building.


Weź udział w pracach KomisjiZaproszenie do udziału w pracach Komisji do oceny wniosków w sprawie realizacji zadań Programu integracji społeczności romskiej w Polsce na lata 2014-2020, które realizowane będą w 2020 roku w województwie opolskim

Działając w imieniu Wojewody Opolskiego, zapraszam przedstawicieli organizacji pozarządowych i podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do udziału w pracach Komisji, która zostanie powołana w celu oceny wniosków złożonych w ramach Programu na 2020 r.

Zadaniem komisji jest:

 • ocena merytoryczna wniosków o dofinansowanie lub sfinansowanie realizacji zadań przekazanych do oceny w ramach Programu integracji społeczności romskiej w Polsce na lata 2014-2020, które będą realizowane w roku 2020 w województwie opolskim, zwanego dalej Programem,
 • przygotowanie listy wniosków proponowanych do odrzucenia oraz listy wniosków wybranych do realizacji wraz z wysokością proponowanej dotacji w zakresie poszczególnych dziedzin Programu.

Kandydaci na członków komisji konkursowych winni spełnić następujące oczekiwania:

 • reprezentować organizację pozarządową lub podmiot, wymieniony w art. 3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, nie biorący udziału w Programie,
 • nie pozostawać wobec wnioskodawców biorących udział w konkursie w takim stosunku prawnym lub faktycznym, który mógłby budzić uzasadnione wątpliwości co do bezstronności,
 • korzystać z pełni praw publicznych.

Formularz zgłoszenia kandydata do Komisji stanowi załącznik do ogłoszenia.

Pełnomocnik Wojewody Opolskiego ds. Mniejszości Narodowych i Etnicznych po przygotowaniu listy kandydatów na członków komisji konkursowej przedłoży ją do ostatecznej akceptacji Wojewodzie Opolskiemu.

Zgłoszenia należy składać w formie pisemnej w terminie 7 dni od dnia ukazania się zaproszenia (decyduje data wpływu) do Wydziału Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców
Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Opolu, ul. Piastowska 14 (III piętro).

Do zgłoszenia proszę dołączyć aktualny Statut i KRS organizacji reprezentowanej przez kandydata.

Dodatkowe informacje udzielane są pod nr tel. 77 4524517 (Liliana Wawrzynkiewicz –inspektor wojewódzki w Wydziale  Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców).

 Uczestnictwo w pracach Komisji jest nieodpłatne. Za udział w posiedzeniach Członkom Komisji nie przysługuje zwrot kosztów podróży.
autor: Kolemba Martyna, ilość wyświetleń: 475
data aktualizacji: 2019-11-04 11:32:44
Opolski Urząd Wojewódzki

ul. Piastowska 14
45-082 Opole
NIP: 754-11-16-953
REGON: 000514325


Oddział Paszportów

ul. Ozimska 19 II p.
45 - 056 Opole2020 Projekt i Wykonanie Kamil Dziechciński
Opolski Urząd Wojewódzki - Wszystkie Prawa Zastrzeżone