do góry
trwa ładowanie strony
Opolski Urząd Wojewódzki wczytywanie strony
Od 20 stycznia 2020 r. w Oddziale Paszportów funkcjonuje System Kolejkowy - zobacz więcej

Więcej godzin do dyspozycji dyrektora – rozporządzenie w sprawie ramowych planów nauczania podpisane 

Zwiększenie liczby godzin do dyspozycji dyrektora szkoły przeznaczonych na rozwój zainteresowań i uzdolnień uczniów na każdym etapie edukacyjnym, zwiększenie liczby godzin przeznaczonych na kształcenie zawodowe oraz wprowadzenie języka łacińskiego i kultury antycznej do katalogu przedmiotów do wyboru w 4-letnim liceum ogólnokształcącym i 5-letnim technikum – to główne zmiany w rozporządzeniu w sprawie ramowych planów nauczania dla publicznych szkół do wyboru w 4–letnim liceum ogólnokształcącym i 5–letnim technikum. Większa liczba godzin do dyspozycji dyrektorów to realizacja zapowiedzi złożonych nauczycielskim związkom zawodowym przez minister Annę Zalewską

Minister Edukacji Narodowej podpisała dziś, tj. 3 kwietnia br. rozporządzenie w sprawie ramowych planów nauczania dla publicznych szkół. Wejdzie ono w życie 1 września 2019 roku.

Zwiększenie liczby godzin do dyspozycji dyrektora szkoły to realizacja propozycji przedstawionej przedstawicielom związków zawodowych w styczniu br. Będzie to 1 godzina więcej kolejno na I etapie edukacyjnym, II etapie edukacyjnym oraz na III etapie edukacyjnym (w liceum ogólnokształcącym i technikum). Założeniem jest, aby godziny te były przeznaczone na rozwój zainteresowań i uzdolnień uczniów

 

W technikum godziny do dyspozycji dyrektora mogą być przeznaczone również na zajęcia związane z kształtowaniem kompetencji zawodowych oraz na realizację przedmiotów w zakresie rozszerzonym – jeżeli kształcenie w zawodzie szkolnictwa branżowego tego wymaga.

Rozporządzenie wprowadza także następujące zmiany:

 • W ramowym planie nauczania dla technikum:

 

 1. zwiększono liczbę godzin przeznaczonych na kształcenie zawodowe – z  51
  do 56 godzin (w pięcioletnim okresie nauczania) oraz zwiększono wymiar godzin do dyspozycji dyrektora szkoły – z 3 do 4 godzin  (przesunięto godziny w ramach dotychczasowej puli godzin);

 

 1. uczeń technikum będzie wybierał jeden przedmiot realizowany w zakresie rozszerzonym, a jeżeli dyrektor technikum będzie dysponował możliwościami kadrowymi, organizacyjnymi i finansowymi, uczeń będzie mógł dokonać wyboru drugiego przedmiotu realizowanego w zakresie rozszerzonym (między innymi z godzin do dyspozycji dyrektora). Zmniejszeniu uległa liczba godzin przeznaczonych na realizację przedmiotów w zakresie rozszerzonym (z 14 godzin na 8 godzin), tak aby umożliwić dyrektorowi szkoły ustalenie przedmiotu rozszerzonego, na który należy przeznaczyć odpowiednio co najmniej 6 godzin lub 8 godzin tygodniowo (w pięcioletnim okresie nauczania);

 

 1. wprowadzono zmiany w zakresie przeznaczenia godzin do dyspozycji dyrektora szkoły, które w technikum mogą być przeznaczone na  realizację przedmiotów
  w zakresie rozszerzonym, jeżeli kształcenie w zawodzie szkolnictwa branżowego tego wymaga;

 

 1. zmniejszono z 9 do 7 godzin (tygodniowo) wymiar godzin kształcenia zawodowego w klasie programowo najwyższej technikum, przenosząc te godziny
  do realizacji w klasach programowo niższych, aby uczeń klasy V technikum mógł przystąpić do egzaminu zawodowego w styczniu-lutym danego roku.

 

 • Zmodyfikowano ramowe plany nauczania dla branżowej szkoły II stopnia i szkoły policealnej w związku ze zmianą organizacji kształcenia w tych typach szkół. Szkoły policealne – od 1 września 2019 r., a  branżowe szkoły II stopnia – od 1 września
  2020 r. będą funkcjonowały bez podziału na szkoły dla młodzieży i szkoły dla dorosłych,
  a kształcenie w nich będzie prowadzone w formie dziennej, stacjonarnej lub zaocznej.
  W branżowej szkole II stopnia kształcenie zawodowe realizowane będzie w formie kwalifikacyjnego kursu zawodowego, co umożliwi funkcjonowanie oddziałów, w których prowadzone jest kształcenie w kilku zawodach.

 

 • Wskazano przeznaczenie liczby godzin stanowiących różnicę między sumą godzin obowiązkowych zajęć edukacyjnych z zakresu kształcenia zawodowego
  a minimalną liczbą godzin kształcenia zawodowego dla kwalifikacji wyodrębnionych
  w zawodzie, określoną w podstawie programowej kształcenia w zawodzie szkolnictwa branżowego.

Godziny te będą przeznaczane na:

 1. zwiększenie liczby godzin obowiązkowych zajęć edukacyjnych z zakresu kształcenia w zawodzie lub
 2. realizację obowiązkowych zajęć edukacyjnych:
 1. przygotowujących uczniów do uzyskania dodatkowych umiejętności zawodowych związanych z nauczanym zawodem, lub
 2. przygotowujących uczniów do uzyskania kwalifikacji rynkowej funkcjonującej
  w Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji, związanej z nauczanym zawodem lub
 3. przygotowujących uczniów do uzyskania dodatkowych uprawnień zawodowych przydatnych do wykonywania nauczanego zawodu, lub
 4. uzgodnionych z pracodawcą, których treści nauczania ustalone
  w formie efektów kształcenia są przydatne do wykonywania nauczanego zawodu.

Zatem przygotowanie ucznia m.in. do uzyskania dodatkowych uprawnień, umiejętności zawodowych lub kwalifikacji rynkowej będzie realizowane w trakcie nauki w szkole.

 

 

 • W rozporządzeniu wskazano także minimalny wymiar godzin kształcenia zawodowego przeznaczony na realizację zajęć w formie zajęć praktycznych w szkołach prowadzących kształcenie zawodowe (odpowiednio co najmniej 50% godzin kształcenia zawodowego w technikum, branżowej szkole II stopnia i szkole policealnej oraz
  co najmniej 60% godzin kształcenia zawodowego w branżowej szkole I stopnia).

 

 • Dodano przedmiot: język łaciński i kultura antyczna do katalogu przedmiotów
  do wyboru w 4–letnim liceum ogólnokształcącym i 5–letnim technikum.  Dyrektorzy tych szkół – od roku szkolnego 2020/2021 będą ustalali jeden przedmiot, realizowany
  w klasie I, spośród czterech przedmiotów: filozofia, plastyka, muzyka oraz język łaciński i kultura antyczna.


Galeria


 • Więcej godzin do dyspozycji dyrektora – rozporządzenie w sprawie ramowych planów nauczania podpisane

autor: Kolemba Martyna, ilość wyświetleń: 658
data aktualizacji: 2019-04-03 15:18:51
Opolski Urząd Wojewódzki

ul. Piastowska 14
45-082 Opole
NIP: 754-11-16-953
REGON: 000514325


Oddział Paszportów

ul. Ozimska 19 II p.
45 - 056 Opole2020 Projekt i Wykonanie Kamil Dziechciński
Opolski Urząd Wojewódzki - Wszystkie Prawa Zastrzeżone